Uloguj se

Teorije i metode komparativne politike

IV SEMESTAR

Broj kredita: 4 ECTS

Status predmeta: Obavezan

Ime i prezime nastavnika: Doc. dr Olivera Komar

Predmet ima za cilj da osposobi studenta za razumijevanje teorija i metoda komparativne politike koja je jedna od osnovnih disciplina političkih nauka.

Struktura predmeta (2013):

I nedjelja - Uvod u predmet

II nedjelja - Zašto radimo komparativna istraživanja, pregled discipline

III nedjelja - Osnovni pojmovi i mjerenje, Kontekstualni opis, klasifikacija, testiranje hipoteza, predviđanje

IV nedjelja - Teorije i hipoteze

V nedjelja - Izbor slučajeva i multi metod dizajn, kompariranje malog i velikog broja zemalja

VI nedjelja - Problemi komparacije

VII nedjelja - Meta pristupi: funkcionalizam, institucionalizam, teorije racionalnog izbora

VIII nedjelja - Test - 7.04.

IX nedjelja - Osnovne teme u komparativnoj politici

X nedjelja - Osnovne teme u komparativnoj politici

XI nedjelja - Osnovne teme u komparativnoj politici

XII nedjelja - Popravni ispit - 5. maj

XIII nedjelja - Rad na praktičnim primjerima

XIV nedjelja - Rad na praktičnim primjerima

XV nedjelja - Rekapitulacija predmeta

XVI nedjelja - Završni ispit (2. 06.)

 

Spisak predmeta: