Uloguj se

Uvod u političke nauke

Ciljevi izučavanja predmeta:

Predmet ima za cilj da osposobi studenta za razumijevanje osnovnih kategorija i odnosa političke nauke.

Ime i prezime nastavnika i saradnika:

Doc. dr Olivera Komar, Slaven Živković, saradnik u nastavi

Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski radovi, konsultacije, razgovori, debate i kolokvijumi

Sadržaj predmeta:

Pripremna nedjelja Priprema i upis semestra

I nedjelja Uvodni čas

II nedjelja Politika i nauka o politici, politički sistem i država

III nedjelja Determinante politike i klasifikacija političkih sistema

IV nedjelja Političke ideologije

V nedjelja Vlast, moć, autoritet, legitimnost, demokratija

VI nedjelja, Kolokvijum - 2. novembar

VII nedjelja Horizontalna i vertikalna podjela vlasti

VIII nedjelja Partije i partijski sistemi

IX nedjelja Popravni kolokvijum - 23. novembar

X nedjelja Izbori i izborni sistemi

XI nedjelja Interesi i interesne grupe, vidovi participacije u politici

XII nedjelja Birokratija, vojska i policija, autoritarni režimi

XIII nedjelja Ustav, pravo i sudstvo, Globalna politika

XIV nedjelja Rekapitulacija predmeta

Literatura: Endru Hejvud, Politika, CLIO, 2004,

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

-       Test 40 poena

- Rad na časovima vježbi 10 poena

-       Završni ispit sa 50 poena

Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen

F – do 51 bod; E – od 51 do 60; D – od 61 do 70; C – od 71 do 80; B – od 81 do 90; A– preko 91

Spisak predmeta: