restoran podgoricagastronomy montenegrorent a car budvarestorani crna goraulcinj smestaj
Uloguj se

Komparativna politika danas

Image0001.jpg

Urednici: Gabrijel Almond, Bingam Pauel jr, Rasel Dalton, Kore Strom

Izdavač: Fakultet političkih nauka UCG u saradnji sa Centrom za demokratiju i ljudska prava CEDEM-om

Predstavnici izdavača: Prof. dr Srđan Darmanović i Mr Nenad Koprivica

Priređivači crnogorskog izdanja: Mr Olivera Komar i Mr Bojan Spaić

Pokrovitelji projekta: Odjeljenje za štampu i kulturu Američke ambasade u Podgorici i Ured Austrijske kooperacije za nauku, obrazovanje i kulturu

ISBN: 978-9940-9102-1-1

Datum i mjesto izdanja: Podgorica, 2009.

Knjiga se može kupiti i iznajmiti u biblioteci Fakulteta političkih nauka.

Izvod iz uvoda knjige:

Komparativni metod u proučavanju politike već odavno je nazvan ''carskim putem'' u političkim naukama. Ovo ne samo zato što je još Aleksis de Tokvil upozoravao da „bez mogućnosti da uporedi, um ne zna kako dalje da postupi”, već i zbog sve težnje društvenih nauka da se u modernom dobu, koliko god je to moguće, približe egzaktnosti koja je svojstvena prirodno-tehničkim naučnim disciplinama. A, kako eksperimenti u društvenim naukama, po prirodi stvari, nijesu mogući, metod upoređenja jedan je od onih koji, barem do izvjesne mjere, unosi naučnu egzaktnost u „relativni“ svijet društvenih, pa samim tim i političkih nauka.

Na univerzitetima širom svijeta na kojima se studiraju političke nauke osnovna nastavno-naučna disciplina sa uporednim metodom jednostavno se naziva  Comparative Politics ili kako je to češće kod nas slučaj Savremeni politički sistemi. U okviru ove discipline studenti izučavaju uporedne političke institucije, strukture i procese i to obično na primjerima zemalja koje su ili važni modeli-uzori za pojedine tipove političkih sistema ili su osobene po nekim svojim karakteristikama što ih čine vrijednim zasebnog proučavanja. Važnost same materije, kao i komparativnog metoda, čini da je Comparative Politics, odnosno Savremeni politički sistemi, jedna od najvažnijih nastavnih jedinica na fakultetima političkih nauka svugdje u svijetu, pa, tako i kod nas.

Izbor osnovnog udžbenika koji će studenti koristiti od izuzetne je važnosti za usvajanje i razumijevanje ove složene i razuđene materije. Ne samo i ne prvenstveno zbog širine informacija koju će tim putem studenti dobiti ili zbog izbora osnovnih sistema-primjera koji će se izučavati. Kad je već o primjerima riječ, danas ionako nema nijednog iole važnijeg udžbenika iz oblasti komparativne politike koji, na ovaj ili onaj način ne obrađuje političke sisteme Velike Britanije, SAD, Francuske, Njemačke, Rusije i Kine. Različitost tipova sistema ili institucionalnih aranžmana u ovim zemljama, kao i uticaj koje one same ili njihov institucionalni izbor imaju u svijetu, prosto ih čini nezaobilaznim case studies u političkoj komparativistici. Razni autori dodaju ovim zemljama/sistemima različite primjere koje smatraju osobenim i važnim. U ovome su mnogi udžbenici komparativne politike slični. Ono što ih razlikuje nije samo autorska osobenost koja se očituje u stilu, čitljivosti i razumljivosti. Razlike, prije svega, nastaju u izboru metodološkog okvira, odnosno ključnih polja i varijabli na osnovu kojih će se opisati i objasniti kako funkcionišu politički sistemi o kojima je riječ, zašto funkcionišu tako, a ne na neki drugi način i u čemu se oni razlikuju od drugih političkih sistema koji su uzimaju kao modeli-uzori ili kao osobeni slučajevi.

Vjerovatno da u oblasti komparativne politike danas nema poznatijeg,  korišćenijeg i uticajnijeg udžbenika od ovoga koji je pred nama. Pristup koji je još davno razvio Gabrijel Almond, jedan od najvećih autora u oblasti političkih nauka u XX vijeku, široko je prihvaćen kao veoma pogodan da se studenti ne samo upoznaju sa osnovnim karakteristikama tipičnih političkih sistema svoga doba, već i da usvoje jedan širi okvir pomoću kojega će naučiti da posmatraju, prepoznaju, analiziraju i shvate i mnoge druge političke zajednice ili institucionalne strukture, one što ih neće naći u ovom udžbeniku, jer, ovaj, kao i svaki drugi udžbenik ima ograničeni prostor i ne može biti enciklopedija političkih sistema širom svijeta.

Almondov pristup okupio je grupu poznatih američkih politikologa još od prvoga izdanja sada već čuvenog udžbenika Comparative Politics Today. Kako se politika u svijetu mijenjala, posebno krajem XX vijeka kada su nastupile i radikalne promjene globalnoga značaja, poput nestanka komunističkih sistema u Evropi, kraja Hladnoga rata i demokratizacije do tada neviđenih razmjera i obuhvata, promjene unutar mnogih političkih sistema i načina na koji oni funkcionišu nijesu bile manje dramatične. Dinamično slijedeći ove promjene, u želji da se akademskoj i široj javnosti uvijek ponudi što aktuelnije štivo, danas se stiglo do devetoga izdanja ovoga klasičnog udžbenika komparativne politike.

U proteklih nekoliko godina na Fakultetu političkih nauka (FPN) Univerziteta Crne Gore udžbenik Gabrijela Almonda i grupe autora korišten je samo kao šira literature i to za onaj, srećom, danas ne mali dio studentske populacije kod nas koja je u stanju da se služi engleskim jezikom. Sada smo u prilici da, uz odlučujuću materijalnu pomoć Ambasade SAD u Podgorici, našim studentima omogućimo da udžbenik Comparative Politics Today koriste na našem jeziku i da on, samim tim, postane osnovna literature iz nastavnog predmeta Savremeni politički sistemi. Za pomoć koju je pružila Fakultetu političkih nauka u ovom značajnom izdavačkom poduhvatu, malo je reći da američkoj ambasadi dugujemo ogromnu zahvalnost. Ne možemo takođe zaboraviti ni pomoć Austrijske agencije za razvoj (ADA), koja je obezbijedila jedan dio nedostajućih finansijskih sredstava i rasteretila FPN izdavačkih troškova. Takođe, tehnička saradnja sa Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) olakšala je izdavanje ove knjige.

Renomirani udžbenik koji stavljamo na korišćenje studentima, stručnoj, pa i široj javnosti, ne bi ugledao svjetlo dana ni bez predanog rada pojedinaca. Naši mladi asistenti-saradnici na FPN, Mr Olivera Komar i Mr Bojan Spaić uložili su napor vrijedan pažnje i puno entuzijazma u priređivačkom radu na ovoj knjizi i, uz stručne konsultacije prof. dr Veselina Pavićevića i autora ovih redova, kao i uz izvanredan prevod Ljiljane Nikolić i lektorske intrvencije Jelene Šušanj, učinili da mnogi ključni pojmovi na našem jeziku budu što jasniji, a time i dostupniji studentima koji će biti prvi, najvažniji i najbrojniji njegovi korisnici.

Vjerujemo da će naš fakultet biti u stanju da i ubuduće objavljuje najpoznatije udžbenike i literaturu iz oblasti političkih nauka i tako omogućiti svojim studentima, a i ostalima zainteresovanima da uvijek budu u toku sa najkvalitetnijim misaonim proizvodima na ovom dinamičnom i sve popularnijem naučnom polju. Objavljivanje udžbenika Comparative Politics Today je, u tom smislu, podsticaj i obaveza."

Prof. dr Srdjan Darmanović