restoran podgoricagastronomy montenegrorent a car budvarestorani crna goraulcinj smestaj
Uloguj se

Političke partije i partijski sistemi

Korica___Goati_01.jpg

Autor: prof. dr Vladimir Goati

Izdavač: Fakultet političkih nauka UCG u saradnji sa Centrom za monitoring CEMI

Recenzija: Prof. dr Veselin Pavićević

ISBN: 978-9940-9102-0-4

Datum i mjesto izdanja: Podgorica, 2008.

Knjiga se može kupiti i iznajmiti u biblioteci Fakulteta.

Izvod iz uvoda knjige:

"Prvo poglavlje studije posvećeno je pitanju nastanka i definicije partije. U njemu ćemo osvetliti različite načine nastanka partija i njihove definicione oznake.

U fokusu druge glave su funkcije koje partije vrše u društvu: selekcija i agregacija interesa najvažnijih društvenih aktera, usmeravanje državnih organa i izbor kandidata za nosioce vlasti.

Treća glava posvećena je procesu interakcije, odnosno saradnje i sukoba između partija. U središtu analize biće najvažniji oblici (vidovi) saradnje i sukoba između partija kao kolektivnih aktera: partijske koalicije i izbori. Potpuno smo svesni, pri tom, da su procesi saradnje i sukoba između partija širi od tih „kristalizovanih“ oblika i da obuhvataju različite vidove interakcijâ u kojima deluju individualni članovi i/ili grupe članova pojedinih partija i koje permanentno postoje u svim sferama i na svim društvenim nivoima.

Predmet analize u četvrtoj glavi je partija kao „mali partijski sistem“ unutar kojeg se donose odluke uz sudelovanje užih subpartijskih aktera (organa, oblika grupisanja). U ovoj glavi posebno ćemo prikazati, oslanjajući se na statutarne odredbe, partijsku organizaciju, nivoe odlučivanja i njihov međusobni odnos.

Dok se u prethodnoj glavi bavimo statutarnom distribucijom vlasti, peta glava posvećena je drugom „Janusovom licu“ partije, manje vidljivom, ali ne manje značajnom, stvarnoj distribuciji moći u partijama, koja se nikada ne podudara sa statutarnim modelom. Radi podrobnog uvida u realne odnose moći, posebno ćemo se baviti „ljudskim sastavom“ partija, odnosno članstvom i rukovodstvom. Naravno, ta dihotomna podela je gruba, jer ni članstvo ni rukovodstvo nisu homogene skupine: unutar njih – a ne samo između njih – postoje velike razlike u pogledu aktivizma i stepena uticaja na donošenje odluka. Kad je reč o partijskim rukovodstvima, posebno ćemo se zadržati na partijskim vođama (čelnicima, prvacima) i nastojati da ponudimo objašnjenje fenomena „nepokretnih“ lidera koji uspevaju da dugo opstanu na partijskom vrhu. Sa njima na partijskom vrhu često opstaju i njihovi najbliži saradnici i pripadnici „neformalne mreže“ (prijatelji, rođaci), što je pokazatelj okoštavanja partijske organizacije. Rasprava o stvarnim odnosima u partiji bila bi nepotpuna bez analize internih partijskih sukoba i frakcija. Unutarpartijski obračuni privlače pažnju i podstiču napore doktrine da pronikne u njihove dublje uzroke, ne samo stoga što oni dovode do krupnih promena unutar partija nego i zato što često imaju direktan uticaj na politički sistem u kojem partija deluje (pad vlade, izbori, pregrupisavanje „partijskih snaga“). Frakcije koje ponekad nastaju kao prolog, a često i kao epilog unutarpartijskih konflikata, na „lošem su glasu“ u postkomunističkim zemljama, verovatno zbog iskrivljene slike koja je o njima decenijama sistematski stvarana u zemljama „realnog socijalizma“.

U šestoj glavi u središtu pažnje su partijske finansije, tačnije rečeno sticanje i trošenje sredstava. U okviru ove celine pozabavićemo se naročito izvorima finansiranja, obimom tih sredstava i kontrolnim mehanizmima koji treba da obezbede namensko trošenje i da osujete korupciju.

Sedma glava posvećena je promenama partija. Tu ćemo izložiti neke teorijske uvide i saznanja o činiocima koji govore o tome šta podstiče partije da se menjanju ili, pak, da istrajavaju na statusu quo, uprkos podsticajima iz same partije i iz njenog „okruženja“.

Osma glava sadrži raspravu o tipovima partija. U ovoj oblasti, u kojoj su mnogi pisci iscrpno obrazložili vlastita originalna stanovišta, prinuđeni smo (zbog ograničenog prostora) da se zadržimo samo na tipovima partija koji su prihvaćeni od strane većeg broja autora i da samo ovlaš pomenemo tipologije partija koje nemaju (još) širu podršku u doktrini.

U središtu devete glave je rasprava o partijskom sistemu, koji je, inače, relativno kasno došao u središte naučnih analiza.

Najzad, deseta glava posvećena je budućnosti partija. U toj glavi nastojaćemo da odgovorimo na pitanje da li aktuelna zbivanja u „partijskom univerzumu“ daju za pravo piscima koji govore o krizi partija ili je, pak, tu reč o promenama uz pomoć kojih se partije adaptiraju na transformacije društvenog okruženja."