restoran podgoricagastronomy montenegrorent a car budvarestorani crna goraulcinj smestaj
Uloguj se

Doc. dr Boris Vukićević

foto_boris_e1458662949759.png

Rođen 1983. godine u Nikšiću. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Podgorici. Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore završio 2005. godine sa prosječnom ocjenom 9.50. Tokom studiranja više puta nagrađivan (studentska nagrada Pravnog fakulteta na svakoj godini studija i stipendija Atlasmont banke za 2004. godinu).

Maja 2007. pohađao kurs The Catholic Church and the International Policy of the Holy See na Pontificia Università Gregoriana u Rimu i Torinu.

Poslijediplomske studije završio na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer Međunarodni odnosi, gdje je i magistrirao 2008. godine, na temuOrganizacija diplomatije Svete Stolice i njen istorijski razvoj (mentor prof. dr Radovan Vukadinović).

Doktorske studije upisao na FPN UCG akademske 2008/09. godine. U zimskom semestru akademske 2009/10. u bibliotekama Katoličkog, Istorijskog i Instituta političkih nauka Univerziteta u Beču radio na prikupljanju i obradi literature za doktorsku disertaciju. Doktorsku disertaciju na temu Postkoncilska diplomatija Svete Stolice i Hladni rat u Evropi odbranio 2011. godine (mentor prof. dr Saša Knežević).

Od oktobra 2005. angažovan kao volonter, a od 1. novembra 2006. u radnom odnosu na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, kao saradnik u nastavi na predmetima Istorija diplomatije, Istorija diplomatije Crne Gore, Međunarodne organizacije, Diplomatsko pregovaranje i Istorija balkanskih odnosa.

Septembra 2012. izabran je u zvanje docenta na Fakultetu političkih nauka na predmetima Međunarodni odnosi, Međunarodne organizacije i Istorija diplomatije. Od decembra iste godine do novembra 2013. bio je prodekan za razvoj FPN. Od marta 2014. godine je prodekan za nastavu Fakulteta političkih nauka.

Rukovodilac je magistarskih i doktorskih studija na Fakultetu političkih nauka od oktobra 2012. godine.

Član je Centra mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

Govori engleski i italijanski, služi se francuskim jezikom.

Bibliografija

 

 

Monografija

 • Vukićević, Boris: „Organizacija diplomatije Svete stolice ", Udruženje za političke nauke Srbije, Čigoja štampa, Beograd, Fakultet političkih nauka, Podgorica, 2011, (ISBN 978-86-7558-838-2) 127 str.

Objavljeni radovi

 • Vukićević, Boris: „Pojam Svete stolice i principi njenog djelovanja u međunarodnim odnosima“,  Sociološka luča, godina II, broj 1, 2008, Nikšić, (ISSN 1800-6167) str. 32-48.
 • Vukićević, Boris: „Istorijski razvoj papskog diplomatskog predstavljanja u stranim državama do Lateranskog sporazuma 1929. godine“, Istorijski zapisi, br. 1-4/2008, (ISSN 0021-2652) str. 109-127.
 • Vukićević, Boris: „Papsko diplomatsko predstavljanje u stranim državama od Lateranskog sporazuma do pontifikata Benedikta XVI”, Arhivski zapisi, godina XVI, broj 2, Cetinje, 2010, (ISSN 0353-7404) str. 95-111.
 • Vukićević, Boris: „Sveta stolica i međucivilizacijsko posredovanje između Istoka i Zapada“, Sociološka luča, godina V, broj 1, 2011, (ISSN 1800-6167) str. 34-53.
 • Vukićević, Boris: „Faktori uticaja Svete Stolice na demokratske promjene u zemljama realsocijalizma osamdesetih godina XX stoljeća", Glasnik odjeljenja društvenih nauka CANU, broj 21, 2012, Podgorica, (ISSN 0350-5472) str. 217-242.
 • Vukićević, Boris: „Početak Hladnog rata u Evropi i prekid diplomatskih odnosa Svete Stolice i istočnoevropskih država", Arhivski zapisi, godina XVIII, broj 2, Cetinje, 2011, (ISSN 0353-7404), str. 141-162.
 • Vukićević, Boris: „Diplomatske veze Svete Stolice sa Sovjetskim Savezom u vrijeme pontifikata koncilskih papa", Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu(prihvaćen za objavljivanje)
 • Vukićević, Boris: „Zakonodavna funkcija Skupštine Crne Gore", u: Demokratske performanse parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Beograd, Sarajevo, Podgorica, 2012, str. 117-131.
 • Vukićević, Boris, Vujović, Zlatko, „Ustavni i političkopravni okvir Parlamenta u Crnoj Gori 1989-2012", u: Demokratske performanse parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Beograd, Sarajevo, Podgorica, 2012, str. 55-76.
 • Vujović, Zlatko, Vukićević, Boris, Ružić, Nataša, Koprivica, Nenad, Muk, Stevo, „Studija: jačanje uloge i funkcije Skupštine Crne Gore u procesu donošenja odluka: Preporuke za unapređenje", Podgorica, 2012, 55 str.