restoran podgoricagastronomy montenegrorent a car budvarestorani crna goraulcinj smestaj
Uloguj se

Prof. dr Čedo Veljić

CedoVeljic_1.png Rođen 1951. godine u Ivangradu(Berane), gdje je završio osnovnu i srednju školu. Višu defektološku školu – studijski program Tiflopedagogija (za rad sa slijepima i slabovidima), u Beogradu, završio je 1975. godine. Iste godine je na toj školi završava studijski program Oligofrenopedagogija (za rad salicimasa intelektualnim smetnjama). Defektološki fakultet je završio 1984. godine na studijskom programu za Društvenu samozaštitu i resocijalizaciju lica sa poremećajima u društvenom ponašanju. Magistarske studije završio je 1998. godine na Defektološkom fakultetu, odbranivši magistarsku tezu "Sezonski smještaj adolescenata sa poremećajima u društvenom ponašanju kod porodica u planinskim naseljima, kao metod rehabilitacije u okviru institucionalnog tretmana" – naučno područje opšta defektologija. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Zaštita i tretman osoba sa invalidnošću u Crnoj Gori" odbranio je u oktobru 2004. godine na Defektološkom fakultetu Beogradu . Prva iskustva u defektološkoj praksi stIce 1976. godine radeći kao vaspitač u Zavodu za slijepa i slabovida lica "Veljko Ramadanović" u Beogradu. Od 1977. Do izbora u zvanje docent ,radi u Zavodu za vaspitanje i obrazovanje djece i omladine u Podgorici, kao vaspitač, organizator vaspitnog rada, direktor Zavoda. Više puta je biran za predsjednika i potpresjednika Društva defektolpga Zajednice Srbija i Crna Gora, kao i Crne Gore ,član je više udruženja koja se bave zaštitom I tretmanom djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Izabran je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću za predavača na smjeru za obrazovanje učitelja na predmetima Metodika specijalnog rada i Specijalna pedagogija i na je Fakultetu političkih nauka na predmetima: Socijalni rad u zajednici, Socijalni rad sa djecom i porodicom i Socijalni rad sa licima sa invaliditetom. Od februara 2015g. maticni fakultet je Fakultet Politickih nauka,gdje je biran za prodekana za nastavu. Objavio je više od sedamdeset stručnih i naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Takođe,je objavio i dvije strucne knjige, tri monografije . Živi u Beranama..